2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Wiedza Edukacja Rozwój

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Wiedza Edukacja Rozwój

Termin rozstrzygnięcia konkursu

od 31.12.2018 do 28.02.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a) przedsiębiorcy,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c)  podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d) partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm. ).

e)  reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. 1240, z późn. zm.),

f) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),

g) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),

h) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

1)        rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),

2)        współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,

3)        określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,

4)        identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,

5)        przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

6)        przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,

7)       obsługę  procesu realizacji działania 2.21 typ 4 PO WER (Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację (jeśli dotyczy) rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze  w oparciu o wzór przekazany przez PARP po podpisaniu umowy. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą zobowiązani do udziału w komitetach branżowych.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 19 800 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 200 000,00 zł (co stanowi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl