11.3 Ekonomia społeczna

11.3 Ekonomia społeczna

Termin, od którego można składać wnioski:

od 28.12.2018 do 29.01.2019

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.3 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na obszar województwa lubelskiego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej albo

– podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o której mowa w lit. a, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu z uwzględnieniem Standardów Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.3 Ekonomia Społeczna, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:

– wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności),

– bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych).

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

– subsydiowane zatrudnienie,

– refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

– zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze,

– dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:

– usługi animacji lokalnej,

– usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,

– usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 zł

 

Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ

Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.

Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl

Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl