1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców konkurs horyzontalny

1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców konkurs horyzontalny

Termin składania wniosków

od 28.05.2019 do 02.07.2019

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa i innowacje:

 • rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych;
 • realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi;
 • tworzenie i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;
 • rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej;
 • rozbudowa infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierającej tworzenie i rozwój MŚP;
 • doradztwo dla MŚP;
 • internacjonalizacja działań MŚP;
 • rozwój produktów i usług w MŚP.

Technologie informacyjno-komunikacyjne:

 • rozwój e-usług publicznych oraz tworzenie otwartych zasobów publicznych;
 • przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zasobów i treści, np. kulturowych, naukowych;
 • tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, wspomagające procesy decyzyjne w JST.

Gospodarka niskoemisyjna:

 • budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej MŚP (np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych);
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
 • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast, np.: systemy Park&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze;
 • inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią;
 • modernizacja nieekologicznych systemów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.

Środowisko i zasoby:

 • inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ochrona, rozwój i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej);
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej;
 • wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 • projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne;
 • budowa zbiorników retencyjnych oraz odbudowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
 • działania związane z zapobieganiem suszom.

Transport:

 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w sieci TEN-T;
 • budowa obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich;
 • modernizacja dróg lokalnych związana z węzłami miejskimi sieci TEN-T;
 • modernizacja sieci kolejowej.

Infrastruktura spójności społecznej:

 • inwestycje dotyczące infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, noclegowni itp.);
 • inwestycje dotyczące domów pomocy społecznej;
 • inwestycje dotyczące żłobków, klubów malucha;
 • inwestycje dotyczące adaptacji budynków na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe oraz na mieszkania socjalne;
 • modernizacja infrastruktury lecznictwa;
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
 • odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje dotyczące dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach lokalnych programów rewitalizacji.

Infrastruktura edukacyjna:

 • inwestycje dotyczące budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • poprawa warunków nauczania – zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – realizowana poprzez inwestycje dotyczące szkół i placówek (w tym zakup wyposażenia);
 • wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
 • inwestycje dotyczące placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych (w tym zakup wyposażenia);
 • budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu, wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

Rynek Pracy: 

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami; i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne);
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy;
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia;
 • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
 • wsparcie mobilności osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania;
 • doposażanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu umożliwienia aktywizacji rodziców i opiekunów;
 • opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

Włączenie Społeczne:

 • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Edukacja:

 • wyszukiwanie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku;
 • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi;
 • wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.);
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej;
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.

 Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa – do 35% wydatków kwalifikowanych (od 200 tys. zł do 2 mln zł);
 • MŚP tworzące powiązania kooperacyjne;
 • Szkoły wyższe i ośrodki naukowe;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
 • Organizacje pozarądowe;
 • Osoby fizyczne.
Grupa Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania, wdrożenia, zarządzania i rozliczenia projektu wg autorskiego modelu 4D, opartego o cztery wymiary, czyli NAPISZ-URUCHOM-WESPRZYJ-ROZLICZ Przez cały okres trwania projektu jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, służąc pomocą i wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie realizacji.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 17 852 52 78 lub 533 688 500.
Zapytania można również wysyłać na adres e-mail: marketing@b-consulting.pl
Aktualne informacje o konkursach i naborach ogłoszone przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa Małopolskiego, znajdą Państwo na stronie www.b-consulting.pl